FAQs

Prometheus Real Estate

Kupoprodajni predugovor

Nakon odabira objekta, kupac potpisuje predugovor, u kome se preciziraju njegove obaveze, vrši opis date nekretnine, cijena i politika plaćanja. Pri potpisivanju ugovora vrši se uplata kapare u visini 10% od ukupne vrijednosti ugovora.

U slučaju nepostovanja ugovora od strane kupca, iznos kapare se ne vraća.

Ukoliko je prodavac odustao od ugovora, dužan je da vrati kupcu uplaćena sredstva koja se odnose na kaparu. Stoga je neophodno propisati u ugovoru član o uplati kapare, u suprotnom je potrebno od prodavca nekretnine dobiti odgovarajuću potvrdu.

Za potpisivanje ugovora o kupovini nekretnine u Crnoj Gori i dobijanja prava na vlasnistvo iste potrebno je dostaviti, od strane kupca - pasoš, od strane prodavca - list nepokretnosti, u kome se navodi predmetna nepokretnost (kvadratura, opis placa, informacija o vlasniku, zavedeni br. u katastru). List nepokretnosti sadrži i evidenciju o eventualnim poteškoćama i ograničenjima datog objekta (u slučaju postojanja istih).

Potpisivanje ugovora o kupoprodaji

Potpisivanje predugovora i glavnog ugovora moguce je samo na teritoriji Crne Gore u prisustvu ugovornih strana ili njihovih zakonskih zastupnika.

Ugovor je potrebno ovjeriti od strane notara. Nakon potvrde o stečenom pravu prodavca na datu nekretninu odgovarajućim dokumentom, pristupa se određivanju cijene nekretnine u lokalnoj poreskoj upravi.

Procjena vrijednosti nekretnine vrši se u poreskoj upravi date Opštine, shodno aktuelnim cijenama na tržištu, koja može da bude veća ili manja u odnosu na cijenu propisanu u ugovoru.

Prilikom prenosa vlasništva nad nekretninom, kupac plaća porez na promet nepokretnosti u iznosu od 3% od vrijednosti ugovora.

U slučaju neslaganja cijene propisane ugovorom i cijene od strane poreske uprave, porez se obračunava na osnovu procijenjene vrijednosti objekta (od strane poreske uprave).

Tek nakon navedene procedure kupac dobija apsolutno pravo nad stečenom imovinom.

Dodatni troškovi

Dodatni troškovi pri kupovini i legalizaciji nekretnine u Crnoj Gori su znatno manji u odnosu na druge zemlje. Kao što smo vec naveli, porez na promet nepokretnosti (prenos svojine) iznosi 3% od ukupnog iznosa vrijednosti nepokretnosti. Da bi se izvršilo oporezivanje, poreska uprava vrši direktnu procjenu nekretnine, nakon čega se šalje potvrda (“rješenje”) na adresu kupca.

Porez je neophodno uplatiti u roku od 15 dana, nakon dobijanja potvrde. Ukoliko se u roku od dva mjeseca ne izvrši navedena uplata, za svaki dan nakon isteka roka plaća se dodatno kamata. Prema tome, ukoliko potvrdu nijeste dobili poštom, potrebno je da se lično obratite poreskoj upravi.

Troškovi usluga notara, koji se bave pripremom kupoprodajnog ugovora iznosi oko 0.5% od vrijednosti ugovora.

Promjena vlasnistva nekretnine

Nakon završnog obračuna, prodavac je dužan da dostavi potvrdu od strane notara da je uplata u potpunosti izvršena. 
Notar podnosi zahtjev o registraciji novog vlasnika u katastar. Nakon toga možete dobiti rješenje iz katastra o uknjižbi.